Login: Heslo:


Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90 ve znění změn a doplňků, vzatých ministerstvem vnitra České republiky na vědomí podle § 11 zákona č. 83/1990 Sb. pod č.j. VSP/1-1311/90-R ze dne 30.7.1990, 1.3.1991. 16.2.1993, 2.1.1996 a změněné usnesením výboru České obce sokolské dne 14.4.1996, sjezdem České obce sokolské dne 31.5.1998, výborem České obce sokolské 25.11.2000, sjezdem České obce sokolské 24.6.2001, výborem České obce sokolské 27.4.2002, 7. sjezdem České obce sokolské 20.6.2004 a 9. sjezdem České obce sokolské 20.6.2010

(Úplné znění)

STANOVY
České obce sokolské
Čl. 1
Název, sídlo a právní postavení
1.1.   Název: Česká obec sokolská (zkráceně ČOS).
1.2.   Sídlem ČOS je Praha - Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.
1.3.  ČOS je ve  smyslu  ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb. právnickou  osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti. 1)
1.4. ČOS je dobrovolné a nezávislé demokratické občanské sdružení. Organizačními jednotkami sdružení jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy, jejichž právní subjektivita je založena ve  smyslu  ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) zák. č. 83/1990 Sb., čl. 6 odst. 1 stanov ČOS registrovaných na Ministerstvu vnitra České republiky a § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. 
Nižší organizační jednotky ČOS nemohou být samostatně registrovány na Ministerstvu vnitra České republiky jako občanská sdružení.
1.5.    Zahraniční sokolské organizace považuje Česká obec sokolská za bratrskou součást sokolského hnutí. Při respektování platného právního řádu České republiky s nimi bude ČOS spolupracovat, jestliže se samy pro tuto spolupráci rozhodnou.

Čl. 2
Cíle a poslání
2.1.     Posláním a cílem ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

__________________________________________
1) § 18 občanského zákoníku

2.2.     Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně občanů naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti. 
2.3.     Orgány ČOS, žup a jednot v rozsahu své působnosti zejména:
2.3.1.     podporují vznik a činnost sokolských jednot a žup, pomáhají jim a činí opatření, aby je udržely v činnosti a zajistily jejich majetek pro spolkové účely, 
2.3.2.     organizují tělesnou výchovu a sport, kulturní a společenskou činnost pro vyplnění volného času, k upevnění zdraví či ke zlepšení tělesné a duševní výkonnosti a duchovní úrovně svých členů,
2.3.3.    organizují i výkonnostní a vrcholový sport a tím podporují soutěživost členů v různých oblastech,
2.3.4.    propagují a rozvíjejí sokolské tradice a ideály a prohlubují  a šíří poznání sokolské myšlenky,
2.3.5.    zajišťují po metodické stránce tělocvičný a sportovní proces s cílem jej stále     zdokonalovat a přijímat nové myšlenky, formy i činnosti při současném     respektování etických zásad olympijského hnutí, včetně zákazu používání nedovolených podpůrných prostředků. Přitom vedou sokolské sportovce k tomu, aby chránili  a rozvíjeli morální a etické  základy sportu a aby chránili sport a sportovce před zneužíváním pro politické a komerční cíle,
2.3.6. stanoví zásady pro hospodaření s majetkem a jeho ochranu a vytvářejí předpoklady pro vlastní podnikatelskou činnost sokolských jednot, žup i ČOS v souladu s platnou právní úpravou,
2.3.7.     spolupracují se sokolskými organizacemi v zahraničí a také s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi v ČR i zahraničí,
2.3.8.    usilují o účast ve sportovní reprezentaci státu, uskutečňují a rozvíjejí mezinárodní     styky včetně členství v mezinárodních organizacích,
2.3.9.    programově, tématicky a organizačně zajišťují přípravu i realizaci všesokolských sletů,
2.3.10.metodicky řídí archivování současné i historické sokolské dokumentace.

Čl. 3
Symbolika ČOS
3.1.     Symboly ČOS jsou znak kSl, odznak „Na stráž!“ a prapor ČOS, pták sokol a sokolský kroj.
3.2.     Sokolský pozdrav je „Nazdar!“.
3.3.     Členové ČOS se oslovují „sestro“, „bratře“.
3.4.     Vzhled a provedení sokolských symbolů - znaků a krojů, jakož i způsob užívání historických symbolů, odznaků a krojů určuje předsednictvo ČOS (dále jen „P ČOS“) zvláštními pokyny. 
3.5.     Organizační jednotky ČOS mohou užívat své znaky a prapory s využitím symbolů a znaků ČOS.

Čl. 4
Členství v ČOS
4.1.     Členství v ČOS je individuální. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejích organizační jednotek a pojištění členů byla poskytnuta jeho osobní data v rozsahu - jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, případně doručovací adresa. 
4.2.     Členství vzniká rozhodnutím výboru příslušné tělocvičné jednoty Sokol (dále jen „jednota“), případně orgánu, pověřeného výborem jednoty, o přijetí zájemce do ČOS, o jeho registraci v jednotě a příslušnosti k ní. Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci jednoty, opatřený razítkem jednoty a vylepenými příspěvkovými známkami na příslušné období.
4.3.     Rozhodnutí o vzniku členství musí být učiněno do 60 dnů od podání přihlášky. Není-li zájemce přijat, musí mu být toto rozhodnutí v této lhůtě písemně sděleno i s poučením o právu podat odvolání v 15tidenní lhůtě od doručení rozhodnutí k valné hromadě (dále jen „VH“) jednoty, která rozhodne s definitivní platností.
4.4.     Člen ČOS může hostovat v jiné sokolské jednotě, než ve které je registrován, pouze se souhlasem výborů obou jednot. Členem výboru jednoty může být pouze v jedné jednotě.
4.5.     Členství v ČOS zaniká tím, že člen ČOS
4.5.1.     oznámil písemně výboru jednoty, že z ČOS vystupuje,
4.5.2.     byl vyškrtnut nebo vyloučen,
4.5.3.  zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
4.6.     Vyškrtnut bude člen, který bez vážného důvodu je dlužen členské spolkové příspěvky za uplynulý kalendářní rok nebo neplní jiné závazky po období delší než jeden rok. Činnost v oddílech bez zaplacení členských oddílových příspěvků, pokud jsou stanoveny, není přípustná.
4.7.     Vyloučen může být člen, který
4.7.1.     hrubě porušil stanovy ČOS,
4.7.2.     opakovaně porušil stanovy ČOS přes písemné upozornění,
4.7.3.     byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
4.7.4.     užíval prokazatelně nedovolené podpůrné prostředky při sportovní činnosti.
4.8.     Návrh na vyloučení člena projedná výbor jednoty na své schůzi, na kterou musí být člen písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Pokud se nedostaví bez řádné omluvy, může výbor jednat i v jeho nepřítomnosti. K platnosti usnesení výboru o vyloučení člena je nezbytný souhlas nejméně dvou třetin všech členů výboru.
Výbor jednoty zašle rozhodnutí o vyloučení člena župě i přímo ČOS. 
Usnesení o vyloučení musí být členovi i s odůvodněním vyloučení doručeno osobně nebo zasláno poštou do vlastních rukou do 15 dnů s upozorněním, že se může do 15 dnů od doručení odvolat k předsednictvu župy. K projednávání odvolání musí být odvolatel župou písemně pozván alespoň 15 dnů předem. 
Proti pravomocnému rozhodnutí předsednictva župy může výbor jednoty i vyloučený člen podat do 60 dnů stížnost k P ČOS, proti jehož rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek.
4.9.    Vyloučení člena může být v méně závažných případech též podmíněné - se stanovením zkušební doby na 1- 2 roky. Pro zkušební dobu stanoví výbor jednoty přiměřená omezení spolkových práv člena.
4.10.    O opětovném přijetí vyloučeného člena do ČOS může rozhodnout výbor jednoty pouze po předchozím souhlasu župy a P ČOS.
4.11.    Zánikem členství nezaniká povinnost vyrovnat všechny dlužné částky a závazky.
4.12.     Čestné členství v ČOS je ve výjimečných případech možné. Způsob jeho udělování stanoví zvláštní předpis.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
5.1.     Člen ČOS, jestliže plní své povinnosti vyplývající ze stanov, má právo:
5.1.1.    účastnit se cvičení, soutěží, tělocvičných a sportovních akcí a vystoupení, kulturní a společenské činnosti v jednotě,  župě i v rámci ČOS,
5.1.2.    účastnit se schůzí odborů, oddílů a komisí, kterých je členem, vyslovovat své názory a podávat návrhy. Nezletilí mají kromě toho právo účastnit se VH bez práva hlasovat,
5.1.3.    účastnit se školení, seminářů a srazů pořádaných příslušnými složkami ČOS,
5.1.4.    seznámit se se stanovami ČOS a ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, používat symboly ČOS a nosit sokolský kroj,  
5.1.5.    předkládat návrhy či stížnosti všem orgánům ČOS,  
5.1.6.    být přizván k jednáním, která se týkají jeho osoby. Při rozhodnutí v jeho neprospěch má právo se do 15 dnů odvolat k výboru jednoty. Pokud v 1. instanci rozhodl výbor jednoty, může se tento člen odvolat k předsednictvu příslušné župy, které rozhodnutí buď potvrdí, nebo je zruší a vrátí výboru jednoty k novému projednání. 
5.2.    Zletilý člen má kromě toho právo :
5.2.1. účastnit se VH jednoty s hlasem rozhodujícím a volit na ní, pokud se nejedná o VH delegátů podle čl.7.6.2 stanov,
5.2.2.    být volen nebo jmenován do všech orgánů a funkcí na všech organizačních     stupních ČOS, pokud s tím souhlasí.
5.3.    Člen ČOS má zejména povinnost :
5.3.1.    řídit se stanovami ČOS i ostatními spolkovými předpisy a rozhodnutími, jednat vždy v duchu sokolských idejí, zásad mravní čistoty tělocvičné a sportovní činnosti a zásad fair play,
5.3.2.    nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak svou činností přispívat k jeho rozvoji i k rozvoji demokratické společnosti,
5.3.3.    chránit podle svých možností majetek jednot, žup a ČOS proti zneužití, zničení nebo odcizení a přispívat k jeho hospodárnému využití, nepoškozovat ekonomické zájmy jednot, žup a ČOS, zejména v případě možných střetů zájmů,
5.3.4. řádně a iniciativně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen nebo jmenován. Za výkon funkce odpovídá orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval, pokud není ve stanovách uvedeno jinak,
5.3.5.    řádně platit členské spolkové a členské oddílové příspěvky i ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny,     
5.3.6.    chránit životní prostředí a přispívat k jeho zvelebování.

Čl. 6
Organizační uspořádání ČOS
6.1.     Česká obec sokolská má tři organizační stupně:
6.1.1.     tělocvičná jednota Sokol (dále jen „jednota“)
6.1.2.     sokolská župa (dále jen „župa“)
6.1.3.     ČOS
Organizačními jednotkami ČOS s právní subjektivitou jsou jednoty a župy. Organizační jednotky jsou právnické osoby.
6.2.     Název jednoty začíná slovy „Tělocvičná jednota Sokol“ (ve zkratce „T.J.Sokol“), za nimiž následuje místopisné označení jednoty. Výjimky povoluje P ČOS. Za název jednoty je možné připojit upřesňující doplňky, např. „-ČOS“, jméno sponzora apod.
6.3.     Název župy začíná slovy „Sokolská župa“, za nimiž následuje historické, místopisné či jiné označení župy, schválené P ČOS.
6.4.     Základním dokumentem ČOS jsou její stanovy, které jsou pro všechny členy, organizační jednotky a orgány na všech organizačních stupních ČOS závazné a ze kterých musí vycházet všechny řády a další spolkové normy, předpisy a rozhodnutí.

Čl. 7
Tělocvičná jednota (dále jen „jednota“)

7.1.     Základní organizační jednotkou ČOS je tělocvičná jednota sdružená v sokolské župě.
7.2.     Pro vznik jednoty je třeba ustavit alespoň tříčlenný přípravný výbor, který svolá ustavující VH. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS a podle nich zvolí orgány a činovníky jednoty, může výbor jednoty požádat prostřednictvím územně příslušné župy o přijetí do ČOS. O přijetí rozhoduje P ČOS s právní účinností dnem rozhodnutí P ČOS.
Jednota jako právní subjekt vzniká na základě rozhodnutí P ČOS o přijetí jednoty do ČOS a o její registraci v ČOS, v němž musí být uveden den vzniku.
7.3.     Jednota má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily jiné jednoty, župy, ČOS, případně jiné právní subjekty.
7.4.     Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech a komisích, případně jiných útvarech (složkách).
7.5.     Orgány jednoty jsou:
7.5.1.     valná hromada jednoty,
7.5.2.     výbor jednoty,
7.5.3.     kontrolní komise (dále jen „KK“) jednoty, resp. člen pověřený kontrolou.
7.6.    Valná hromada jednoty (dále jen VH jednoty)
7.6.1.    VH jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla do 30 dnů po roční účetní závěrce, a to způsobem v místě obvyklým alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.
7.6.2.     VH se mohou zúčastnit všichni zletilí členové jednoty (s hlasem rozhodujícím) a nezletilí členové bez možnosti hlasovat. Výbor jednoty, která má více než 100 zletilých členů, může rozhodnout o konání VH s využitím delegačního principu s tím, že minimální počet delegátů je 30 a je vyšší než desetina počtu zletilých členů jednoty. Klíč pro volbu delegátů a jejich náhradníků s hlasem rozhodujícím, které volí zletilí členové jednoty ve svých odborech, oddílech a sborech, stanoví výbor jednoty. V tomto případě se VH mohou zúčastnit všichni zletilí i nezletilí členové, ale pouze s hlasem poradním.
7.6.3.     Jednání VH může být ve stanovenou dobu zahájeno, dostaví-li se nadpoloviční většina všech zletilých členů, resp. zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím, případně jejich náhradníků. Nesejde-li se potřebný počet zletilých členů, resp. delegátů (náhradníků) ve stanovenou dobu, koná se VH o 30 minut později, pokud bude přítomna alespoň čtvrtina všech zletilých členů, případně polovina delegátů (jejich náhradníků). Tento minimální stav přítomných musí trvat po celou dobu konání VH až do jejího ukončení. Jinak předsedající VH rozpustí. Výbor ji svolá bez zbytečných odkladů znovu.   
7.6.4.    K projednání zvláště důležitých neodkladných záležitostí svolá výbor jednoty do 30 dnů mimořádnou valnou hromadu, a to na základě:
7.6.4.1. usnesení výboru jednoty přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů výboru 
jednoty nebo
7.6.4.2. žádosti alespoň jedné třetiny všech zletilých členů jednoty nebo
7.6.4.3. usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK jednoty.
7.6.5.  Valná hromada jednoty zejména:
7.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru jednoty o činnosti, o hospodaření jednoty za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, plán činnosti a rozpočet na příští období a zprávu KK jednoty,
7.6.5.2. rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl. 10.1. stanov,
7.6.5.3. rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě,
7.6.5.4. rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.
7.6.6.    Před skončením funkčního období výboru jednoty stanoví VH počet členů výboru jednoty a volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty, další členy výboru jednoty, jejich náhradníky, a to včetně náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy odboru sportu (dále jen „OS“), které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu práv a povinností jejich zástupci zvolení valnou hromadou. Funkce starosty, jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné.
Pokud ale existují v jednotě cvičitelské sbory, vzdělavatelský odbor a OS, volí náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS a jejich zástupce tyto sbory a odbory a valná hromada bere jejich volbu na vědomí. 
VH volí také členy a náhradníky kontrolní komise jednoty. V jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise jednoty člena pověřeného kontrolou. 
7.6.7.    V období před skončením funkčního období výboru župy volí delegáty a jejich náhradníky na župní VH a vyslance a jejich náhradníky do výboru župy podle klíče určeného župou, může doporučit kandidáty na členství do předsednictva župy a do KK župy a kandidáty na členství v ústředních orgánech ČOS.
7.7.     Výbor jednoty
7.7.1.    Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je odpovědný VH. 
7.7.2.     Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní úkony podepisují za jednotu starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty a dále jednatel nebo další výborem určený člen výboru.
7.7.3.    Výbor jednoty zejména:
7.7.3.1.     zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS,  
7.7.3.2.      rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty,
7.7.3.3.      sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští  období,
7.7.3.4.     zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí), 
7.7.3.5.     volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje       jejich činnost,
7.7.3.6.     rozhoduje o přijetí (případně pověřuje touto činností jiný orgán), vyškrtnutí a vyloučení člena  jednoty,
7.7.3.7.     svolává VH jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v uplynulém roce.
7.7.4. Před skončením funkčního období připraví výbor jednoty pro VH jednoty návrh počtu členů výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu a) starosty jednoty, b) členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a c) členů KK a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce.
7.8.    Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty a nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. Ustanovení o KK se užije přiměřeně též pro člena pověřeného kontrolou.
7.9.    Přestane-li výbor jednoty vykonávat činnost nebo trvá-li dlouhodobě neschopnost výboru jednoty rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví župa nejméně tříčlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti výboru jednoty. Úkolem správního výboru je především svolat VH jednoty za účelem volby nového výboru jednoty. Zvolením nového výboru jednoty končí činnost správního výboru. 
7.10. Nepodaří-li se takto vytvořit nový výbor jednoty a obnovit jeho činnost do šesti    měsíců, správní výbor neprodleně informuje předsednictvo župy a to podá návrh na likvidaci jednoty. P ČOS určí orgán, který provede majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání.
7.11. Jednota se zrušuje, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny všech zletilých členů na VH svolané k tomuto účelu nebo v případě, že počet
zletilých členů jednoty klesne pod 3. Jestliže celé jmění jednoty nenabývá
právní nástupce, provede statutární orgán zanikající jednoty majetkové vypořádání. 
Pokud statutární orgán jednoty toto vypořádání neprovede, jmenuje
P ČOS na návrh předsednictva příslušné župy, nebo i bez návrhu, likvidátora.  P ČOS svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační zůstatek připadne ČOS.
Toto ustanovení se neužije, jestliže jednota zanikne sloučením s jinou
sokolskou jednotou. V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky zanikající jednoty na jednotu, s níž se sloučila.
Jednota zaniká jako právní subjekt dnem rozhodnutí P ČOS, které může být vydáno až po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 8
Sokolská župa (dále jen „župa“)
8.1.    Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje.
8.2.    Župa se utváří z podnětu jednot v kraji nebo z podnětu P ČOS. Ustavující VH župy svolá nejméně tříčlenný přípravný výbor, který stanoví klíč pro počet vyslanců a delegátů  v jednotách.
Ustavující VH župy vezme na vědomí vyslance a delegáty jednot, případně schválí náčelnici, náčelníka, vzdělavatele a předsedu OS, zvolené příslušnými sbory či odborem. Tito všichni tvoří výbor župy. Pokud tato VH přijme stanovy ČOS, zvolí na jejich základě členy předsednictva a KK župy a jejich náhradníky a vyslance do výboru ČOS a jejich náhradníky. Předsednictvo župy pak požádá P ČOS o registraci župy v ČOS.
Župa jako právní subjekt vzniká dnem, stanoveným v rozhodnutí P ČOS o registraci župy v ČOS.
8.3.    Župa má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek, který jí svěřily     jednoty, jiné župy, ústřední orgány ČOS, případně jiné právní subjekty.
8.4.   Vlastní činnost župy je organizována v odborech, sborech a komisích, případně       územně v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.
8.5.    Orgány župy jsou:
8.5.1.  valná hromada župy,
8.5.2.  výbor župy,
8.5.3.    předsednictvo župy,
8.5.4.    kontrolní komise župy.

8.6.    Valná hromada župy (dále jen VH župy)
8.6.1.    VH župy je nejvyšší orgán župy. Svolává ji předsednictvo župy jednou za tři roky před skončením funkčního období. Pozvání na VH musí být provedeno písemně, a to alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat pořad VH.
8.6.2.     VH se účastní členové výboru župy, delegáti, zvolení v jednotách (v počtu na základě klíče stanoveného předsednictvem župy), a členové odstupujícího předsednictva župy - všichni s hlasem rozhodujícím. Právo účasti s hlasem poradním mají členové KK župy.
8.6.3.    VH župy může být ve stanovené době zahájena a může přijímat usnesení, je-li zastoupena více než polovina jednot sdružených v župě, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže se nesejde takto stanovený počet zástupců do 30 minut po stanovené době začátku, koná se VH, pokud jsou přítomni zástupci alespoň čtvrtiny jednot. Tento minimální stav musí trvat po celou dobu konání VH až do ukončení VH. Jinak předsedající VH rozpustí a předsednictvo župy ji bez zbytečných odkladů svolá znovu.
8.6.4. Předsednictvo župy je povinno svolat do 30 dnů mimořádnou valnou hromadu na základě
8.6.4.1. usnesení výboru župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů výboru   župy nebo
8.6.4.2. usnesení předsednictva župy přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů předsednictva župy nebo
8.6.4.3.  žádosti alespoň jedné třetiny jednot sdružených v župě nebo
8.6.4.4.  usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK župy.
8.6.5.    Valná hromada župy zejména
8.6.5.1. projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru župy o činnosti a o hospodaření župy za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech a zprávu KK,
8.6.5.2. dvoutřetinovou většinou přítomných navrhuje P ČOS zrušení nebo rozdělení   župy nebo sloučení  župy s jinou župou,
8.6.5.3.     volí členy a náhradníky KK župy,
8.6.5.4.  volí delegáty a jejich náhradníky na sjezd ČOS a vyslance a jejich náhradníky do výboru ČOS z kandidátů navržených jednotami,
8.6.5.5.  může doporučit kandidáty na členství v P ČOS, KK ČOS, příp. dalších orgánech ČOS.

8.7.      Výbor župy
8.7.1.  Výbor župy, složený z vyslanců zvolených ve všech jednotách župy podle klíče určeného předsednictvem župy a dále z náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy odboru sportu zvolených příslušnými odbory, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností, je orgán, který projednává a rozhoduje závažné otázky týkající se činnosti a hospodaření župy mezi VH župy. Právo účasti s hlasem poradním mají členové KK župy. 
8.7.2.    Rozhodnutí výboru župy ve věcech společných župě jsou závazná pro všechny jednoty župy i pro předsednictvo župy.
8.7.3.    Předsednictvo župy svolává výbor župy nejméně jednou ročně. Výbor župy je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a to po celou dobu jeho jednání.
8.7.4.   Výbor župy zejména
8.7.4.1. stanoví počet členů předsednictva župy a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě  starostu, místostarostu, jednatele a další členy předsednictva župy a jejich náhradníky. Členy předsednictva župy jsou také náčelník, náčelnice, vzdělavatel a předseda OS, v jejichž nepřítomnosti je zastupují jejich zvolení zástupci,    
8.7.4.2. projednává a usnesením schvaluje zprávu předsednictva župy o činnosti a hospodaření župy za uplynulé období, rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok,
8.7.4.3.  rozhoduje o zásadních otázkách organizace a hospodaření župy a o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl. 10.1. stanov,
8.7.4.4. předkládá VH župy zprávu o činnosti a o hospodaření župy za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech,
8.7.4.5.    v případě úmrtí nebo rezignace člena předsednictva nebo KK župy kooptuje do příslušné funkce zvoleného náhradníka nebo zvolí přímo příslušného činovníka.

8.8.     Předsednictvo župy
8.8.1. Předsednictvo župy je statutárním orgánem župy, řídí činnost župy v období mezi zasedáními výboru župy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně desetkrát do roka a je svoláváno starostou. Je odpovědné výboru župy.
8.8.2.      Jménem župy je oprávněn jednat starosta župy nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta župy. Písemné právní úkony podepisují za župu starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta župy a dále jednatel nebo další člen předsednictva určený jeho rozhodnutím. Jménem předsednictva župy mohou jednat i další činovníci, pověření pro konkrétní záležitost předsednictvem župy.
8.8.3.  Předsednictvo župy zejména:
8.8.3.1.     zajišťuje plnění usnesení VH župy, výboru župy a usnesení a pokynů ústředních orgánů ČOS,
8.8.3.2.     rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny VH nebo výboru župy,
8.8.3.3.     k projednání zvlášť důležitých a neodkladných záležitostí svolá mimořádnou     valnou hromadu župy (viz čl.8.6.5. stanov),
8.8.3.4.     svolává zasedání výboru župy nejméně jednou ročně a předkládá mu zprávu o činnosti a o hospodaření župy za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech, o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, plán činnosti a rozpočet na příští období,
8.8.3.5.     zřizuje a zrušuje podle potřeby župní odbory, sbory a komise (např. disciplinární), volí nebo jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, jejich předsedy a členy a sleduje jejich činnost,
8.8.3.6. doporučuje P ČOS přijetí jednoty do organizační struktury ČOS,
8.8.3.7.     vydává stanovisko k žádostem sokolských jednot o souhlas k právním úkonům uvedeným v čl.10.1. stanov ČOS,
8.8.3.8.    rozděluje jednotám finanční prostředky (příspěvky) na provoz a na činnost oddílů,
8.8.3.9.    kontroluje čerpání dotací a příspěvků a sestavuje přehled o jejich čerpání pro ČOS,
8.8.3.10.navrhuje výboru župy program VH župy a připravuje návrh počtu členů předsednictva a KK župy a návrh kandidátek pro volbu a) starosty župy, b) členů nového předsednictva župy a jejich náhradníků, c) členů KK župy a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce a k návrhům jednot sdružených v župě,
8.8.3.11. navrhuje VH župy kandidáty na členství ve výboru ČOS, v P ČOS, v KK ČOS.

8.9.    Odbornými programovými útvary župy jsou:
8.9.1.     odbor všestrannosti župy (dále jen „OV“),
8.9.2.     odbor sportu župy (dále jen „OS“),
8.9.3.     vzdělavatelský odbor župy (dále jen „VO“).

8.10. Kontrolní komise župy (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím v předsednictvu župy a s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni župy.
8.11.      Přestane-li výbor župy a předsednictvo župy vykonávat činnost nebo trvá-li dlouhodobě jeho neschopnost rozhodovat o důležitých záležitostech, ustaví P ČOS nejméně pětičlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti výboru župy a předsednictva župy. Úkolem správního výboru bude především obnovit činnost orgánů župy. Splněním tohoto úkolu činnost správního výboru končí. Župa nevykonává svoji činnost, jestliže po dobu nejméně 6 měsíců předsednictvo župy nezasedalo, nepřijalo žádné usnesení nebo nepředalo přes písemné upozornění ČOS žádný zápis ze svého jednání.
8.12.  Nepodaří-li se takto obnovit činnost výboru a předsednictva župy do šesti měsíců, správní výbor neprodleně informuje P ČOS. To rozhodne o případné likvidaci župy a určí orgán, který provede majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání.
8.13.     Župa se zrušuje, usnesou-li se na tom na VH župy nejméně zástupci dvou třetin všech jednot sdružených v župě a tyto jednoty jsou zastoupeny nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem. Jestliže celé jmění župy nenabývá právní nástupce, provede statutární orgán zanikající župy majetkové vypořádání. 
Pokud statutární orgán župy toto vypořádání neprovede, jmenuje P ČOS likvidátora a svým usnesením stanoví podmínky a způsob provedení likvidace. Likvidační zůstatek připadne ČOS.
Toto ustanovení se neužije, jestliže župa zanikne sloučením s jinou sokolskou župou. V takovém případě přejdou veškeré jmění, práva i závazky zanikající župy na župu, s níž se sloučila.
Župa zaniká jako právní subjekt dnem rozhodnutí P ČOS, které může být vydáno až po majetkovém vypořádání a splnění dalších podmínek daných obecně závaznými právními předpisy.
8.14.    Sloučí-li se dvě nebo více sokolských žup v rámci jednoho kraje, nově vytvořené župě zůstává stejný počet vyslanců ve výboru ČOS nebo delegátů sjezdu, jaký měly všechny tyto župy před jejich sloučením. Tento stav trvá až do doby, kdy budou vytvořeny ve všech krajích krajské župy, nebo kdy bude zásadně změněn způsob určení počtu vyslanců nebo delegátů sjezdu.
8.15.    V krajích, v nichž má sídlo více sokolských žup, jsou statutárními zástupci příslušných žup voleni krajský zmocněnec a jeho zástupce. Ti jsou oprávněni jménem organizačních jednotek ČOS daného kraje jednat s orgány kraje a jinými subjekty na území kraje v rozsahu daném příslušným pověřením.

Čl. 9
Ústřední orgány ČOS

9.1.    Ústřední orgány ČOS ("ÚO ČOS") jsou:
9.1.1.     sjezd ČOS,
9.1.2.     výbor ČOS,
9.1.3.    předsednictvo ČOS (dále jen „P ČOS“),
9.1.4.    kontrolní komise ČOS (dále jen „KK ČOS“).

9.2.    Sjezd ČOS
Sjezd ČOS je nejvyšší orgán ČOS. Svolává ho výbor ČOS jednou za tři roky. Pořadí sjezdů se označuje arabskými číslicemi.
9.2.1.     Sjezdu se účastní
9.2.1.1.s hlasem rozhodujícím
vyslanci žup, nebo jejich náhradníci, náčelník ČOS a 1.místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a 1. místonáčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1. místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a 1. náměstek vzdělavatele ČOS a dále delegáti žup (nebo jejich náhradníci) zvolení na valných hromadách žup a delegáti (nebo jejich náhradníci) odboru všestrannosti, odboru sportu a vzdělavatelského odboru zvolení jejich vrcholnými orgány podle klíče, který určil výbor ČOS.
9.2.1.2.s hlasem poradním
členové odstupujícího P ČOS, odstupujícího výboru ČOS, členové odstupující KK ČOS, odstupující a nově zvolení krajští zmocněnci ČOS a hosté pozvaní odstupujícím výborem ČOS.
9.2.2.    Sjezd ČOS může být zahájen a přijímat usnesení, jsou-li zastoupeny více než dvě třetiny žup, každá nejméně jedním vyslancem a jedním delegátem.
Sjezd zahajuje starosta ČOS. Po zjištění, že je sjezd schopný usnášení, zvolí sjezd pracovní předsednictvo, které se ujme dalšího řízení sjezdu až do zvolení nového   starosty ČOS.
9.2.3.    K přijetí usnesení sjezdu ČOS je třeba nadpoloviční většiny  hlasů všech účastníků sjezdu s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. K přijetí usnesení o zrušení ČOS a vypořádání jejích práv a závazků je třeba dvoutřetinová většina hlasů všech účastníků sjezdu s hlasem rozhodujícím. 
9.2.4.     Sjezd ČOS zejména:
9.2.4.1.      schvaluje jednací řád sjezdu ČOS,
9.2.4.2.      schvaluje stanovy ČOS, jejich změny a doplňky,
9.2.4.3.    projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru ČOS o činnosti a o   hospodaření ČOS v období mezi sjezdy včetně zprávy o majetkových pohybech, schvaluje zprávu KK ČOS,
9.2.4.4.      bere na vědomí zprávu výboru ČOS o volbě činovníků ČOS,
9.2.4.5.      volí členy KK ČOS a jejich náhradníky,
9.2.4.6.      rozhoduje o konání všesokolského sletu,
9.2.4.7.      stanoví zásady a směry programu rozvoje a činnosti ČOS pro příští období,
9.2.4.8.      stanoví zásady hospodaření ČOS.

9.3.    K projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá P ČOS do 60 dnů mimořádný sjezd, a to na základě
9.3.1.    usnesení výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů výboru nebo
9.3.2.    usnesení P ČOS přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů P ČOS nebo
9.3.3.    usnesení VH nebo mimořádných VH alespoň jedné třetiny všech žup nebo
9.3.4.    usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK ČOS, jestliže mimořádné zasedání výboru ČOS svolané na žádost KK ČOS (čl. 9.6.3.4. stanov ČOS) nezjedná nápravu nedostatků zjištěných KK ČOS.
Pro účast, pro zahájení, průběh a hlasování na mimořádném sjezdu ČOS platí obdobně ustanovení čl. 9.2.1.-9.2.3. stanov ČOS.
9.4.  Usnesení sjezdů ČOS jsou závazná pro všechny členy a orgány na všech organizačních stupních ČOS.

9.5.    Výbor ČOS
9.5.1.  Výbor ČOS je orgán složený z vyslanců žup, které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení náhradníci s hlasem rozhodujícím. Na místa vyslanců žup, kteří byli zvoleni do P ČOS, automaticky nastupují jejich zvolení náhradníci. Členy výboru jsou členové P ČOS a dále náčelnice ČOS a 1.místonáčelnice ČOS, náčelník ČOS a 1. místonáčelník ČOS, předseda odboru sportu ČOS a 1.místopředseda OS ČOS, vzdělavatel ČOS a 1.náměstek vzdělavatele ČOS, které volí příslušné odbory a valná hromada OS.
9.5.2.    Výbor ČOS rozhoduje v období mezi sjezdy o všech věcech, které nejsou vyhrazeny sjezdu. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny organizační jednotky ČOS i pro P ČOS. 
9.5.3.  Výbor ČOS stanoví počet členů P ČOS (max.15) a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě starostu, místostarosty s určením jejich pořadí a jednatele. Členy P ČOS jsou dále náčelník ČOS a náčelnice ČOS, předseda OS ČOS, vzdělavatel ČOS,  které v jejich nepřítomnosti zastupují jejich zvolení zástupci v plném rozsahu jejich práv a povinností.
9.5.4.    S hlasem poradním se zasedání výboru ČOS účastní i členové KK ČOS a krajští zmocněnci ČOS.  
9.5.5.    Výbor ČOS zejména     
9.5.5.1.     projednává a usnesením schvaluje zprávy P ČOS o činnosti a o hospodaření   ČOS v uplynulém roce včetně zprávy o majetkových pohybech, rozhoduje o   rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plány činnosti ČOS a rozpočet ČOS,
9.5.5.2.     usměrňuje činnost žup a rozhoduje s přihlédnutím k návrhům jednot a žup o územním uspořádání žup,
9.5.5.3.     projednává a usnesením schvaluje organizační normy ČOS a jejich změny a doplňky. V neodkladných případech přijímá změny stanov ČOS, které platí do nejbližšího sjezdu ČOS, který o nich rozhodne s konečnou platností,
9.5.5.4.  schvaluje zakládání obchodních společností a provádění jiných podnikatelských činností ČOS, účastní se svými zástupci jejich řízení a projednává a usnesením schvaluje výsledky jejich hospodaření,
9.5.5.5.     schvaluje zásady o použití přidělených a z činnosti ČOS získaných finančních a hmotných prostředků a o využití jiných práv,
9.5.5.6.    projednává zprávy o výsledcích činnosti KK ČOS a rozhoduje o případných opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
9.5.5.7.      svolává  sjezd  ČOS a předkládá mu zprávu o činnosti a o hospodaření ČOS za období mezi sjezdy ČOS včetně zprávy o majetkových pohybech,
9.5.5.8.      předkládá sjezdu ČOS návrh stanov ČOS, jejich změn a  doplňků,
9.5.5.9.     stanoví termín a místo konání všesokolského sletu,
9.5.5.10. v odůvodněném případě předkládá sjezdu ČOS návrh na zrušení ČOS a návrh 
na způsob vypořádání jejích práv a závazků.

9.6.    Předsednictvo ČOS 
9.6.1.    P ČOS je statutárním orgánem ČOS. Řídí činnost ČOS v období mezi sjezdy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Je odpovědné výboru ČOS. Zasedá nejméně 10x ročně.
9.6.2. Jménem P ČOS je oprávněn jednat starosta ČOS a další činovníci pověření P ČOS. Písemné právní úkony podepisují za ČOS starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta ČOS a dále  jednatel nebo další člen P ČOS určený jeho rozhodnutím. 
9.6.3.    P ČOS ve své činnosti zejména:
9.6.3.1.      zajišťuje plnění usnesení sjezdu a výboru ČOS,
9.6.3.2.     navrhuje hlavní úkoly ČOS na období mezi sjezdy a předkládá je k projednání    výboru ČOS,
9.6.3.3.     svolává zasedání výboru ČOS nejméně dvakrát do roka, navrhuje program jednání výboru ČOS a připravuje pro ně podklady,
9.6.3.4.      k projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá mimořádné     zasedání výboru ČOS, a to na základě:
usnesení výboru ČOS přijatého nadpoloviční většinou všech členů výboru ČOS   
nebo
usnesení přijatého nadpoloviční většinou všech členů P ČOS nebo
usnesení výborů alespoň jedné třetiny všech žup nebo
usnesení přijatého nejméně dvěma třetinami všech členů KK ČOS,
9.6.3.5.     sleduje a kontroluje stav a úroveň činnosti všech odborů, sborů, komisí a dalších    útvarů ČOS, podle potřeby zřizuje své poradní orgány (např. disciplinární komise) a jmenuje  jejich předsedy a členy,
9.6.3.6.      koordinuje činnost žup a řeší případné rozpory mezi nimi,
9.6.3.7.      stanoví jednotné zásady pro evidenci a hospodaření v ČOS, rozhoduje o použití přidělených a z činnosti ČOS získaných finančních a hmotných prostředků a o využití jiných práv ve smyslu zásad stanovených sjezdem ČOS, zabezpečuje péči o majetek ČOS a činí potřebná opatření k zabezpečení spolkových majetkových práv,
9.6.3.8.    předkládá výboru ČOS návrh rozpočtu ČOS na příští  kalendářní  rok, případně   na delší období,
9.6.3.9.    navrhuje výboru ČOS zakládání obchodních společností a provádění jiných   podnikatelských činností ČOS,
9.6.3.10.    rozhoduje o disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví ČOS a uděluje souhlas k disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednot a žup v případech uvedených v čl. 10.1.,
9.6.3.11.    předkládá výboru ČOS návrhy stanov, jejich změn a doplňků,
9.6.3.12.    na doporučení žup rozhoduje o přijetí jednot do ČOS, jejich registraci v ČOS a o jejich příslušnosti k  župě, o sloučení jednot a také o registraci žup v ČOS,
9.6.3.13.    vydává závazné pokyny a interní směrnice.

9.7.    Odbornými programovými útvary ČOS jsou:
9.7.1.    odbor všestrannosti ČOS (dále jen „OV“),
9.7.2.    odbor sportu ČOS (dále jen „OS“),
9.7.3.  vzdělavatelský odbor ČOS (dále jen „VO“).
9.8.    Vzdělávacím a školícím útvarem ČOS je Ústřední škola ČOS.

9.9.  Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů. Členství v KK ČOS je neslučitelné s členstvím ve výboru ČOS a v P ČOS a s činností na hospodářské nebo účetní správě podniků ČOS.
9.10.    ČOS zanikne, usnesou-li se na tom na sjezdu k tomu účelu svolaném nejméně dvě    třetiny vyslanců a delegátů na sjezdu přítomných. Pro zahájení, průběh a hlasování platí obdobně ustanovení čl. 9.2.1.-9.2.3. stanov. Majetkové vypořádání a nezbytná organizační opatření spojená se zánikem ČOS provede podle platných právních předpisů a usnesení sjezdu orgán určený sjezdem.

Čl. 10
Hospodaření, majetková práva a jejich ochrana.
10.1.    Předchozí souhlas P ČOS k právním úkonům při nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednot, žup a ČOS s přihlédnutím ke stanovisku příslušné župy se vyžaduje při:
10.1.1.    prodeji, darování, směně, demolici, zřízení věcného břemene, zatížení nemovitosti zástavním a předkupním právem, pronájmu a výpůjčce sokolské nemovitosti delší než 10 let, vložení do obchodních společností, sdružení, družstev nebo jiných právních subjektů,
10.1.2.    převzetí ručení jednotou nebo župou za závazky jiné právnické nebo fyzické   osoby,
10.1.3.    emisi (vydávání) dluhopisů, jestliže emitentem dluhopisů má být jednota nebo župa
10.2.    S movitým majetkem, s finančními prostředky a s nehmotnými právy, které     jednoty, župy nebo ČOS samy získaly, hospodaří tyto právní subjekty samostatně,     nezávisle a na vlastní odpovědnost.
10.3.  ČOS a její organizační jednotky mohou kromě tělovýchovné, kulturní a  společenské činnosti provozovat i činnost podnikatelskou v rámci platných právních předpisů a oprávnění, která podle nich získaly. 
10.4.    Náklady spojené s činností na organizačních stupních ČOS se hradí zejména z členských spolkových a členských oddílových příspěvků a dále z podpor, darů, dotací, podílu na výnosech podniků s účastí ČOS nebo jejích organizačních jednotek, příspěvků získaných od ostatních fyzických či právnických osob a z výtěžků podnikatelské a jiné činnosti.
10.5.      ČOS a její organizační jednotky jako právní subjekty hospodaří se svým majetkem a rozhodují o jeho použití samostatně a nezávisle. V této činnosti jsou omezeny jen obecně platnými právními předpisy a pokud jde o nemovitý majetek, ustanovením čl. 10.1. těchto stanov, a pokud jde o prostředky, přidělené ústředními orgány ČOS nebo župami nebo státními orgány, povinností použít tyto prostředky k účelům, pro které jim byly přiděleny. 
10.6.   Výše členských spolkových příspěvků v ČOS je jednotná. Stanoví ji výbor ČOS. 
O výši členských oddílových příspěvků rozhoduje výbor jednoty s přihlédnutím k návrhům oddílů.

Čl. 11 
Kontrolní činnost 

11.1.    Kontrolní komise na všech organizačních stupních ČOS mají právo a povinnost:
11.1.1.    kontrolovat hospodaření vlastní organizační jednotky se jměním a hospodaření právních subjektů, které organizační jednotka případně sama zřídila nebo v nichž má účast. Proto kontrolují účetní doklady, finanční operace, stav hotovosti v pokladně, zásoby, smlouvy a jiné doklady,
11.1.2.    upozornit statutární orgán organizační jednotky na porušení stanov ČOS, na nehospodárnosti a odchylky od pravidel řádného hospodaření a schváleného rozpočtu, na nedodržení platných norem vydaných příslušnými orgány ČOS nebo státními orgány a předkládat návrhy na řešení,
11.1.3.    o výsledcích své činnosti podat zprávu příslušné VH (výboru ČOS) a navrhnout schválení nebo neschválení roční účetní závěrky,  
11.1.4.    kontrolovat organizační jednotky, zda použily prostředky poskytnuté jim vyššími organizačními složkami ČOS nebo státním orgánem ke stanovenému účelu,
11.1.5.    kontrolovat plnění plánu činnosti organizační jednotky, upozornit na jeho závažné neplnění a žádat zjednání nápravy,  
11.1.6.     prošetřovat stížnosti členů a orgánů ČOS v rámci své působnosti,
11.1.7.    vzájemně spolupracovat při kontrolní činnosti.
Členové KK mají právo se zúčastnit všech jednání VH, výborů, předsednictev, oddílů, odborů, sborů, komisí a ostatních porad na příslušném i nižších organizačních stupních s hlasem poradním.

Čl. 12
Společná ustanovení.
11.1.  Funkční období volených orgánů na všech organizačních stupních ČOS je tříleté a končí na všech organizačních stupních ve stejném kalendářním roce.
Volební období členů výboru ČOS začíná prvním zasedáním nově ustanoveného výboru ČOS a končí okamžikem řádného zahájení příštího sjezdu ČOS. 
Volební období členů P ČOS (statutární orgán ČOS) a členů KK ČOS začíná okamžikem vyhlášení výsledků volby statutárního orgánu ČOS výborem ČOS a KK ČOS sjezdem ČOS a končí vyhlášením výsledků volby členů nového statutárního orgánu ČOS a nové KK ČOS.
Volební období činovníků žup a jednot se řídí analogicky tímto ustanovením.
11.2.     Všechny orgány ČOS na všech organizačních stupních rozhodují usnesením, o kterém se pořizuje zápis. Pokud není ve stanovách určeno jinak, výbory a předsednictva se mohou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty nebo jiného předsedajícího. 
Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze usnesení schválit per rollam. Usnesení je v tomto případě platné, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu.
11.3.     Ve všech orgánech se o usnesení hlasuje veřejně (zvednutím ruky s hlasovacím lístkem), pokud většina přítomných členů oprávněných hlasovat nepožaduje hlasování tajné. Volby činovníků na všech organizačních stupních probíhají zpravidla tajným hlasováním. Způsob voleb stanoví volební řády.
11.4.    Orgány jednot, žup a ústřední orgány ČOS, které mají právo volit nebo jmenovat činovníky, mají i právo je odvolat.
11.5. Činnost organizačních jednotek ČOS a ústředních orgánů ČOS může být  zajišťována  dobrovolnými činovníky i zaměstnanci ČOS nebo jejich organizačních jednotek. Výbor ČOS, výbory žup a valné hromady jednot svým usnesením stanoví případy, kdy a u kterých činovníků se obsazení pracovního místa uskutečňuje na základě volby. Dále pak určí příslušný orgán, který může v tomto případě rozhodnout o odvolání z funkce.
11.6.    Přestane-li zvolený člen kteréhokoliv orgánu vykonávat funkci, je na nejbližší zasedání orgánu povolán náhradník zvolený nejvyšším počtem hlasů. Přijme-li náhradník funkci, stává se členem orgánu. Není-li řádně zvolený náhradník, pak volí náhradníka příslušní volitelé per rollam.  
11.7.    Odpovědnost členů statutárního orgánu každé organizační jednotky, kteří nejsou v pracovním poměru, za způsobenou škodu se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11.8.    Úprava činností sborů, oddílů, odborů, komisí a jiných útvarů může být podle potřeby stanovena v řádech vytvořených pro tyto útvary v souladu se stanovami ČOS.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

12.1.    Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy a pro všechny organizační jednotky a orgány.
12.2.   Toto úplné znění stanov schválil sjezd ČOS dne 20. června 2010.
12.3.   Toto úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem 21. června 2010........................................                                                                                                                       .......................................................
     JUDr. Jan Mandát                                                                                                                                 Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc.                                                                                           
      jednatel ČOS                                                                                                                                                     starosta ČOS

Zdroj: http://www.sokol-cos.cz/stanovy-6ABB

© 2013 Sokol Poniklá | Autor: Vojtěch Scholz