Login: Heslo:


Zápis z valné hromady tělocvičné jednoty Sokol Poniklá,

konané dne 23. 2. 2013 v 18,00 hodin v restauraci U Floriana

 

Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 80

 

Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 42 zletilých členů z celkového počtu pozvaných, tj 52,5 %, valná hromada je schopna usnášení.

 

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a obsaženého v pozvánce takto:

 1. Kontrola usnesení z Valné hromady 2012
 2. Volba mandátové, návrhové, kontrolní a volební komise, ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva starosty o činnosti
 4. Pokladní zpráva
 5. Zpráva náčelnice a oddílu odbíjené
 6. Zpráva divadelního spolku J. J. Kollár
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Volby
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Občerstvení

 

                                                                 Hlasování: Pro 42,    PROTI  0,    ZDRŽEL SE   0

 

Program:

 1. Vystoupení „Pusinek“ dětského aerobiku pod vedením s. Martiny Holubcové
 2. Zahájení, uvítání přítomných
 3. Volba mandátové  komise:

            s. Zdena Petrušková

            b. Karel Scholz

                                                        Hlasování: 42  :  0  :  0

 

Volba návrhové komise:

            s. Alena Soukupová

            s. Irena Plichtová

                                                        Hlasování: 42  :  0  :  0

 

Volba volební komise:

            b. Josef Bekr

            s. Jana Hájková

            b. Eduard Hušek

                                                        Hlasování:  42  :  0  :  0   

 

Volba kontrolní komise:

            s. Ing. Miloslava Gembická

            s. Alice Bekrová

            b. Jan Butula

                                                         Hlasování:  42  :  0  :  0

 

Ověřovatelé zápisu:

            b. Ladislav Soukup

            b. Pavel Kraus

                                                         Hlasování:  42  :  0  :  0

 

 1. Kontrola usnesení – nebyly určeny žádné úkoly.

 

 1. Zpráva starosty
 1. Uvítání přítomných
 2. Informace o obsazenosti a údržbě chaty Babeta
 3. Jarní úklid hřiště na Vršku
 4. Informace o zvelebení hřiště na Vršku společně s nohejbalisty
 5. Akce spolku – Poslední skluz, brigáda na hřišti u Jizery, turnaj smíšených družstev ve volejbalu, turnaj ve stolním tenisu
 6. Účast na oslavách 150 let České obce sokolské v Košťálově – vítězství družstva volejbalistů a vystoupení skupin aerobiku Pusinek a Minipusinek pod vedením s. Martiny Holubcové
 7. Pochválena byla úspěšná sezóna volejbalistek v krajské soutěži žen pod vedením s. Zdeny Petruškové
 8. Cvičení aerobiku dospělých pod vedením s. Jany Tomíčkové a kalanetiky pod vedením s. Ludmily Krausové a s. Ivy Plichtové
 9. Úspěšná činnost divadelního souboru J. J. Kollár
 10. Na závěr b. Ladislav Soukup zmapoval posledních dvacet let ve funkci starosty

 

 1. Pokladní zprávu přednesla s. Alena Šedá

       Výdaje:                      141.885,00 Kč

       Příjmy:                       100.152,01 Kč

       Ztráta z hospodaření:   41. 732,99 Kč

 

 1. Zprávu náčelnice a oddílu odbíjené přednesla s. Zdena Petrušková

a)    Aerobik žen – 1x týdně (čtvrtek); kalanetika – 2x týdně (pondělí, středa)

b)    Politování nad neúčastí na VŠESOKOLSKÉM SLETU v Praze

c)    Pochvala úspěchů volejbalu – ženy A sezóna 11/12 krajské ligy = 2. místo

                                                 ženy A podzimní sezóna 12/13 KVL = 2. místo

                                                 ženy B sezóna 11/12 OP = 1. místo

                                                 žactvo sezóna 11/12 OP = 1. místo

                                                 žactvo 12/13 podzim OK = 1. místo

                                                 žactvo – předvánoční turnaj v Semilech = 1. místo

d)    Volejbalový turnaj příchozích v Poniklé – 6 týmů, volba miss, vyhlášení   

        nejmladšího a nejlepšího hráče

e)    Miniaerobik pod vedením s. Martiny Holubcové – 3x 3. místo na 3. soutěžích

 

 1. Zprávu divadelního spolku J.J.Kollár přednesl b. Plichta
 1. Činohra – dvě sehraná představení, nácvik nové hry „Paní ministrová“
 2. Loutkanda – 3 tituly (Faust, Ponikelské epopeje – Eleazar Bernard Kubeli a Nelkej, Čechie); chystání nové hry „Zmatek nad zmatek“
 3. Zázemí – informace o provedených i plánovaných úpravách v domovské scéně v Kantýně
 4. Přípravy na oslavu 150 let „ochotničení“ v Poniklé

 

 1. Zprávu kontrolní komise přednesla s. Lenka Scholzová

 

 1. Volby – b. Josef Bekr

 

                       Bc. Martina Holubcová – starostka

                       Ing. Radka Paulů           - místostarostka

                       Alena Šedá                    - hospodářka

                       Zdena  Petrušková         - náčelnice

                       Lenka Scholzová           - jednatelka

                       Soňa Václavíková          - vzdělavatelka

                       Ladislav Soukup            - člen

                       Karel Scholz                  - člen

                                                                          Hlasování:  40  :  0  :  2 (s. Paulů, s. Holubcová)

 

 1. Diskuze
 1. Poděkování s. Gembické odstupujícímu starostovi a s. Holubcové za ochotu převzít vedení naší tělocvičné jednoty Sokol. Dále podání informace o konání „Posledního skluzu“ v sobotu 9. 3. 2013
 2. Poděkování s. Martiny Holubcové za důvěru.

 

 1. Usnesení přednesla s. Alena Soukupová

 

Valná hromada TJ Sokol Poniklá konaná dne 23. 2. 2013

 

Schvaluje:

 

Bere na vědomí:

 

Valná hromada zvolila:

                                                                                  s. Zdenu  Petruškovou       

                                                                                  s. Soňu Václavíkovou         

                                                                                  b. Ladislava Soukupa           

                                                                                  b. Karla Scholze

                                          s. Ing. Miloslavu Gembickou

                                          s. Alici Bekrovou

                                          b. Jana Butulu

 

Bere na vědomí volbu:

 

 

V Poniklé 1. 3. 2013

 

Zapisovatel: Lenka Scholzová                                                                                                                            Starostka: Martina Holubcová

 

 

Předseda návrhové komise: Alena Soukupová                                                                                                     Členové návrhové komise:          

© 2013 Sokol Poniklá | Autor: Vojtěch Scholz